Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ Tam Phú 8 05:00 14:00 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8
21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ Phan Bội Châu 3 05:00 14:00 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8
21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ Phan Bội Châu 7 05:00 14:00 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8
21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ An Hà 4 05:00 14:00 Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp, thay cáp tổng, thay TI, thay Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Phước Toàn 1 - Công ty CP XL Miền trung di dời cột vướng đường BTNT theo đề nghị của UBND Phường Tân Thạnh, xử lý trụ nghiêng, gia cố móng trụ trung thế 100/25 sau DCL Cao Đài (di dời theo đề nghị của địa phương) - Điện lực Tam Kỳ thay MBA chất lượng thấp Apt, thay dây chảy, khò cách điện bọc thanh cái, Bổ sung CSV và cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 TBA Tam Phú 8
21/06/2021 Điện lực Tam Kỳ Tam Ngọc 1 05:00 12:00 Điện lực Tam Kỳ SCTX bổ sung cáp hạ thế CQT XT hạ thế, CBM TBA, bảo dưỡng xử lý tiếp xúc xấu, phát nhiệt cao, bọc cách điện thanh cái tủ điện, Cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 các TBA Tam Ngọc 1
21/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Khe Thuỷ 05:00 13:30 - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẻ Duy Hải 3 XT 477ETB2 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Khe Thủy ngăn ngừa sự cố
21/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Duy Hải 3 05:00 13:30 - XNSC-TN (CPSC) đăng ký công tác SCL ĐZ 22 kV nhánh rẻ Duy Hải 3 XT 477ETB2 - Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay MBA Khe Thủy ngăn ngừa sự cố
21/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Thôn 4 Duy Hải 05:00 13:30 Điện lực Duy Xuyên đăng ký hoàn thiện công tác SCL ĐZ 0.4kV TBA Duy Hải 4 ODA: xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV (căng lại dây dẫn, tóm dây cổ sứ, chỉnh sửa trụ nghiêng...)
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Hội 05:00 13:00 ĐL Thăng Bình công tác thi công SCL: Thay hệ thống xà TBA Bình Hội XT 472E152
21/06/2021 Điện lực Trà My Tra Giang 4 07:00 11:00 Điện lực Trà My thi công SCTX thay tủ điện hạ thế TBA Trà Giang 4 XT 471T46
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Giang 2/1 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Giang 2/2 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Giang 2/3 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Giang 2/4 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Dốc Mọi 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Trà Dân 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Khương 1 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Bình Khương 2 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Dốc Mọi 2 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Trà Dân 2 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình T4 Bình Triều 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Thăng Bình Phước Châu 06:21 08:21  
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Sông Trà 1B 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Bà Xá Phước Hiệp 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Ngã 3 Đông Dương 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức UB Xã Phước Hiệp 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức T9 Phước Hiệp 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức UB Phước Hiệp 2 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Nga 3 Đông Dương 2 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Thôn 6 Phước Hiệp 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Khu Tái Định Cư 4C 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Thôn 6 Phước Hòa 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức VI-JA - NLMT 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức BTS PHước Hòa 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức BTS VNPT 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Trạm khu CN Bà Huỳnh 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức TBA Vàng Sông Trà(CT Phúc Thuận) 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức CCN bà Huỳnh 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức Chăn nuôi Tam Hiệp 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
21/06/2021 Điện lực Hiệp Đức BQL Thủy điện ĐakMi 4 05:52 06:20 Nhảy MC 372 T62 chạm đất. Do động vật gây sự cố
22/06/2021 Điện lực Tam Kỳ Bơm Tam Phú 05:00 12:00 Điện lực Tam Kỳ SCTX bổ sung cáp hạ thế CQT XT hạ thế, CBM TBA, bảo dưỡng xử lý tiếp xúc xấu, phát nhiệt cao, bọc cách điện thanh cái tủ điện, Cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 các TBA Bơm Tam Phú
22/06/2021 Điện lực Tam Kỳ TT Thanh Thiếu Niên Miền Trung 05:00 12:00 Điện lực Tam Kỳ SCTX bổ sung cáp hạ thế CQT XT hạ thế, CBM TBA, bảo dưỡng xử lý tiếp xúc xấu, phát nhiệt cao, bọc cách điện thanh cái tủ điện, Cải tạo dây nối đất sau TLV theo CV 3703 các TBA TT Thanh thiếu niên Miền Trung
22/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Dệt Thống Nhất 05:00 12:30 Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thoàn thiện công tác SCL ĐZ 0,4kV TBA Dệt Thống Nhất XT 473E158
22/06/2021 Điện lực Duy Xuyên Nam Phước 10 05:00 12:30 Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4kV TBA Nam Phước 10 XT 473E158: thu hồi dây dẫn, trụ không sử dụng...
22/06/2021 Điện lực Tiên Phước Tiên Phong 2 07:30 11:30 Điện lực Tiên Phước xử lý mất an toàn đz hạ thế TBA Tiên Phong 2 XT 472H4
22/06/2021 Điện Lực Đại Lộc Thanh Vân 05:00 13:00 Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Thay MBA, VTTB tại TBA Thanh Vân XT 471E155 (XDCB 2021)
22/06/2021 Điện Lực Đại Lộc Giáo Tây 05:00 13:00 Điện lực Đại Lộc: - Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ Giáo Tây 1 XT 471E155 (SCTX 2021) - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò kết hợp TNĐK MBA tại TBA Giáo Tây XT 471E155 - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò kết hợp TNĐK MBA tại TBA Giáo Tây 1 XT 471E155
22/06/2021 Điện Lực Đại Lộc Giáo Tây 1 05:00 13:00 Điện lực Đại Lộc: - Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ Giáo Tây 1 XT 471E155 (SCTX 2021) - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò kết hợp TNĐK MBA tại TBA Giáo Tây XT 471E155 - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò kết hợp TNĐK MBA tại TBA Giáo Tây 1 XT 471E155
22/06/2021 Điện lực Điện Bàn Điện Thắng 4 - ODA 05:00 10:30 Điện lực Điện Bàn thực hiện thu hồi trụ, thay dây, xử lý mất an toàn TBA Điện Thắng 4 ODA (giải quyết đơn thư kiến nghị), lắp FCO đầu tuyến NR Điện Thắng 4 ODA XT 473E159
22/06/2021 Điện lực Trà My TBA Chợ Bắc Trà My 07:00 11:00 Điện lực Trà My thi công SCTX thay tủ điện hạ thế TBA Chợ BTM XT 471T46
22/06/2021 Điện Lực Nam Giang Tự Dùng 500 KV Thạnh Mỹ 07:30 09:00 Điện lực Nam Giang: TNĐK TD 500kV Thạnh Mỹ XT 471E58
22/06/2021 Điện Lực Nam Giang UBND Xã Cà Dy 09:00 11:00 Điện lực Nam Giang: TNĐK TBA UB Cà Dy XT 471E58
22/06/2021 Điện Lực Nam Giang Tự Dùng 22KV 13:30 15:00 Điện lực Nam Giang: TNĐK TBA TD 2 XT 473E58
22/06/2021 Điện Lực Nam Giang Làng TN Lập Nghiệp 15:30 17:00 Điện lực Nam Giang: TNĐK TBA Làng TNLN XT 471E58